Welkom op de website van Blue Professionals.

Door de steeds sneller veranderende maatschappij, waarbij individualisatie de trend is en assertieve minderheidsgroeperingen steeds meer een plek in de samenleving opeisen, ontstaan logischerwijs snel tegenstellingen. Deze tegenstellingen hoeven geen bedreiging te vormen, als ze maar tijdig en op de juiste waarde worden geschat. De werkwijze van Blue Professionals is om samen met professionals de achterliggende oorzaken en knelpunten te onderzoeken en te benoemen en om vervolgens samen naar oplossingen te zoeken. Door deze methodiek te hanteren is het mogelijk voor de professionals om op een effectieve wijze deze dilemma's het hoofd te kunnen bieden. Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedragingen die hen niet eigen zijn. Via voorlichting, coaching en training kunnen wij uw professionals ondersteunen, waarbij uw behoefte/wens bepalend is. De door ons gehanteerde methodiek kenmerkt zich vooral door de soms weerbarstige praktijk aan de theorie te verbinden en op deze wijze een brug te slaan voor de professional.

Bovenstaande stelling is helaas nog van deze tijd. Resultaten zijn leidend bij keuzes, immers men wordt in veel gevallen 'afgerekend' op de resultaten. Daarom gaat het management veelal voor 'veilige keuzes' en zijn er weinig echte initiatieven om daadwerkelijk te veranderen.

Wij hebben inmiddels voldoende ervaren dat 'verandering' leidt tot betere resultaten, beter gemotiveerde medewerkers, minder ziekteverzuim etc., maar ook een beter product en tevreden afnemers. Dit vergt van het management 'Lef, Durf en Moed', essentieel om te komen tot een beter presterende organisatie, meer en beter vakmanschap.

Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Om dit nog meer aan te laten sluiten op de behoefte van uw organisatie zullen wij u altijd vragen aan te geven wat voor u de te verwachten uitkomst is.

Het gedrag van de ander sluit – bijvoorbeeld door sociaal of etnisch bepaalde cultuurverschillen - vaak niet aan bij de eigen normen of waarden van een professional. Van hem of haar wordt verwacht dat men het vak verstaat en zich niet laat leiden door zijn of haar persoonlijke visie.

Binnen de kaders van het overgrote deel van de organisaties kiest de echte professional het meest effectieve gedrag in de omgang met de ander. Dat vraagt van deze professional dat hij onderkent dat er sprake is van een cultuurverschil en op welke wijze de professional het best kan handelen.

De kern van "Divers" Vakmanschap is dat de professionals het gedrag begrijpen, maar er geen begrip voor hoeven te hebben.