Blue Professionals, gevestigd aan van Goenstraat 10, 5463 HJ Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Maarten Keijzer
van Goenstraat 10
5463 HJ  Veghel
+31 (0)6 21879080

Website: https://blue-professionals.nl

Maarten Keijzer is de Functionaris Gegevensbescherming van Blue Professionals

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blue Professionals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Blue Professionals verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blue Professionals verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzending van een offerte, factuur of de afhandeling van uw betaling
 • levering van adviesdiensten, goederen of andere diensten
 • verzending van onze nieuwsbrief ten behoeve van kennisdeling en aanbiedingen van (nieuwe) producten of diensten
 • verzending van een e-mail attentie wanneer er een nieuwe blogpost is geplaatst
 • communicatie met u via telefoon, e-mail of andere communicatiekanalen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • analyse van uw gedrag op de website op IP-adres niveau, om daarmee uw gebruikerservaring te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Blue Professionals neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Blue Professionals gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress voor website beheer en contentmanagement; voor dataprotectie van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst afgesloten met de hostingpartij
 • Social Media platformen; voor bescherming van persoonsgegevens en privacy wordt een strikt community beleid gevoerd inzake webredactie en webcare adviesdiensten
 • Microsoft Office 2016 voor tekstverwerking, emaildiensten en andere office programma’s; voor dataprotectie van persoonsgegevens wordt een strikt beleid gevoerd inzake dataopslag en digitale archivering
 • Stack voor dataopslag en digitale archivering; voor dataprotectie van persoonsgegevens zijn de gegevens beschermd via een tweestapsverificatie
 • Internet toegang wordt gerealiseerd via een beveiligde internetverbinding, niet voor het publiek zichtbaar en toegankelijk, via een Virtual Private Network (VPN) verbinding of via tethering (mobiele hotspot)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blue Professionals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: tot wederopzegging of verzoek om verwijdering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blue Professionals deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blue Professionals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Blue Professionals uw persoonsgegevens aan andere derden, alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blue Professionals gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blue Professionals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zie ook: Veilige Kopie ID

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Blue Professionals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook: Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blue Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .