Waarom is Blue Professionals opgericht?

Soms is het noodzakelijk om 'anders' te denken of te kijken en nieuwe onbekende terreinen te betreden. "Veranderen" betekent dat je oude patronen los moet laten, maar dat je wel op zoek moet naar het onbekende nieuwe. Soms moet je daarvoor een "reis" naar het onbekende ondernemen. Om het "onbekende" te kunnen bereiken 'bouwen' wij samen met u de brug, zodat u het onbekende terrein vol vertrouwen en veilig tegemoet kunt treden.

Maarten Keijzer, initiatiefnemer van Blue Professionals.

Ik ben geruime tijd actief op de thema's van veiligheid en leefbaarheid. Tijdens mijn werkzaamheden kwam ik tot de conclusie dat er bij de professionals van diverse organisaties onvoldoende kennis voorhanden was over andere culturen. Dit leidde tot een generale aanpak, vooral gestoeld op de "ons" bekende - en vooral veilige -  werkmethodiek. Dit leidt soms tot onbegrip, omdat het gedrag van anderen niet paste in ons eigen denkkader.

Naast theoretische kennis heb ik ook veel ervaring in de praktijk opgedaan. De opleidingen/trainingen heb ik gevolgd bij gerenommeerde opleidingsinstituten die ook actief zijn bij de overheid, denk hierbij aan Gemeenten, Provincie en Politie.

Daarnaast ben ik gecertificeerd Mediacoach waarbij ik scholen begeleid bij het verkrijgen van het Nationale Keurmerk Mediawijsheid, maar ook ouderavonden verzorg over onder andere mediawijsheid, maar ook wijs op de gevaren die er mogelijk kunnen zijn.

Waarom is Blue Professionals opgericht?

In december 2010 ontstond er een opstand in Tunesië. Deze opstand staat bekend als de "Arabische Lente". In meerdere Arabische landen kwam men in opstand tegen het zittende regiem. Oorzaken voor de protesten verschilden van land tot land. De meest genoemde oorzaken zijn onderdrukking, oneerlijk verlopen verkiezingen, corruptie, prijsstijgingen, gebrek aan politieke vrijheid en werkloosheid. In diverse demonstraties uiten onderdanen van Arabische regimes hun onvrede en stellen ze hun zittende regeringen verantwoordelijk.

Naast meer vrijheden waren er ook ongewenste resultaten. Extremistische groeperingen zoals Al Qaida, Al Nusra en islamitische Staat kregen, door middel van terroristische aanslagen, voet aan de grond.

De meest bekende terreurgroep is IS. Door hen werd het kalifaat uitgeroepen. Zij schuwden geen geweld en vele duizenden - onschuldige - slachtoffers zijn door hen vermoord.
Zij waren niet alleen actief in het Midden Oosten (Syrië - Irak) maar hadden ook 'gelovige' volgelingen in de westerse wereld. Deze werden opgeroepen om aanslagen tegen ongelovigen te plegen. De resultaten zijn bekend en staan ons helder op het netvlies.

Deze aanslagen veroorzaakten veel onrust in de samenleving, dat is exact wat deze groeperingen beoogden. De reacties uit de samenleving waren soms uiterst heftig. De reden moet misschien gezocht worden in het feit dat men relatief weinig kennis van de islam had, waardoor men vooral emotionele standpunten innam.

Dat was ook de reden dat er geïnvesteerd is in deze problematiek/thematiek om voor professionals, maar ook voor leerlingen, trainingen en bijeenkomsten te kunnen verzorgen. Inmiddels hebben we twee opgeleide en gecertificeerde medewerkers die deze bijeenkomsten of trainingen verzorgen.

Wie ondersteunen Blue Professionals?

Er wordt gewerkt met een kleine vaste groep van gekwalificeerde trainers en/of gastdocenten die expertise hebben op één of meerdere thema's en 'kwaliteit' leveren. Zij beschikken naast theoretische kennis over veel praktische ervaring. Deze ervaring maakt de bijeenkomsten dynamischer doordat men gebruik maakt van (geanonimiseerde) casuïstiek, dit maakt het voor de deelnemers vaak veel tastbaarder.

Allen hebben meerdere opleidingen gevolgd over hun specifieke thema's. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in kennis (door)ontwikkeling door het volgen van trainingen of deelnemen aan seminars. Hiermee blijft men actueel op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die men deelt met de deelnemers

Marjet:

Externe onderwijskundige, die eveneens is opgeleid als toegepast psycholoog. Marjet houdt zich hoofdzakelijk bezig met het analyseren van de enquêtes alsmede - als daartoe redenen zijn - overleggen met de betreffende school.
Daarnaast is Marjet actief bij het ontwikkelen van e-learning modules en verzorgt de in- en externe communicatie.

Ferry:

Opgeleid als M.C.I. en ruime ervaring als Master of Crime en verzorgt de trainingen over Contra Terrorisme. Heeft hiertoe diverse opleidingen gevolgd en in de praktijk veel trainingen verzorgd. Is daarnaast ook opgeleid op de thema's Multiculturele communicatie en relationeel geweld met mogelijk culturele invloeden.
Ondersteunt en begeleidt praktijktrainingen die in het kader van verbinding worden verzorgd.

Ambitie

Onze ambitie is dat, na elke training of bijeenkomst, onze deelnemers:

"Weten om te gaan met de centrale waarden in diverse culturen, kunnen waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden, inzichten verkrijgen in de culturele bagage en codes van zichzelf en van anderen.
Leren bepaalde gedragingen/reacties te begrijpen, zonder er begrip voor op te hoeven brengen.