Relationeel Geweld

Relationeel geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Er is in nagenoeg alle gevallen sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Een ander kenmerk van relationeel geweld is de omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) desondanks - en soms noodgedwongen – blijvend deel uitmaken van elkaar’s leef- en woonomgeving. Hiermee hangt samen dat deze vorm van geweld vaak een stelselmatig karakter heeft en er een hoog recidiverisico is.

Eer Gerelateerd Geweld

Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen zijn vaak het slachtoffer van, maar ook mannen kunnen ermee in aanraking komen, denk hierbij aan homoseksualiteit.

Lees meer >>>

Achterlating

Bij achterlating wordt iemand onder dwang teruggestuurd naar of achtergelaten in het buitenland, vaak na een vakantie. Meestal betreft het een kind, een jongvolwassene of een getrouwde vrouw (met of zonder kinderen).

Lees meer >>>

Huwelijksdwang

Huwelijksdwang is het dwingen van een persoon tot het aangaan van een huwelijk. Dit kan gebeuren door de ouders, familieleden of door anderen in de omgeving van het slachtoffer. De overheid wil dit voorkomen en bestrijden.

Lees meer >>>